Naše služby

Projektové a programové řízení

Používáme zdravý rozum a „děláme správné věci správně“ tím, že iniciativy rozkládáme na fáze: 

o   Předprojektová fáze (příprava a definice)                       o   Projektová fáze (provádění a realizace).                    o   Poprojektová fáze (monitorovánní a vyhodnocovací)                          o   Provozní fáze (udržitelnost a naplňování přínosů)

Z metodik PRINCE2, PMI a IPMA vybíráme vždy potřebné stavební kameny a postupy pro řešení daných situací.

Enterprise-architecture.png

Enterprise architektura

Uplatňujeme celostní přístup v Enterprise architektuře organizace, vnímáme ji jako systém s vnitřní strukturou a vazbami (celek je víc než jen součet jeho částí). Analyzujeme stávající stav (AS-IS), společně s klienty navrhujeme a vytváříme efektivnější stav (TO-BE) Enterprise architektury pomocí metodického rámce TOGAFF a využíváme notaci ArchiMate. Rozumíme potřebám business vlastníků a zainteresovaných cílových skupin (stakeholders), pomáháme je materializovat a prezentovat. Dekomponujeme a optimalizujeme aplikační portfólio, inovujeme jej směrem k servisně / procesně orientované aplikační architektuře. Pomáháme technickým pracovníkům s popisem topologie technologické a komunikační infrastruktury a vytváříme celostní (komplexní) vícevrstvé modely organizace. Každá změna Enterprise architektury je pro nás výzvou.

Management consulting

Pomáháme organizacím řešit jejich problémy přinášením znalostí zvenčí, z jiné perspektivy. Hledáme inovativní a neotřelá řešení s vysokou přidanou hodnotou založená na dobré praxi a referenčních modelech. Sdílíme s klientem zkušenosti, myšlenkové cesty, rizika i úspěchy. Naše zkušenosti a znalosti vám pomáhají v oblasti firemní strategie, obchodních modelů, dodavatelských řetězců, snižování nákladů apod.

digitální transformace

Vnímáme vaše ambice pro digitální transformaci, vytváříme z nich roadmapu a strategické transformační projekty a programy. Navrhneme a vydiskutujeme s vámi digitální propozici a benefity digitální transformace pro klienty. Zohledňujeme organizační, obchodní, procesní, technologické, softwarové, personální a legislativní požadavky pro digitální transformaci. Oponujeme, vyhodnocujeme a prioritizujeme požadavky, formulujeme strategické, specifické a dílčí cíle včetně osy digitální transformace v několikaletém horizontu. Navrhujeme zcela novou servisně / procesně orientovanou digitální komponentovou. Enterprise architekturu (BPM, ESB, ERP, CIS, selfcare a partnerské zóny, API mikroslužby, dashboard, zákaznické profily, integrace na SAP, backend, legacy systémy, apod.). Kalkulujeme a plánujeme finanční náklady digitální transformace (expertní odhady CAPEX a OPEX včetně TCO). Provádíme vás digitální transformací – řídíme a vyhodnocujeme projekty, programy a cíle se zapojením služeb 1, 2, 3, 5, 6, 7 a 8.

Projekty financované z EU fondů

Úspěšně připravujeme a řídíme projekty financované z rozpočtů organizace, ale i z Evropských strukturálních fondů (např. IOP / IROP, OPLZZ / OPZ). Vypracováváme projektové záměry a žádosti v MS2014+, zajišťujeme stanoviska v oblasti Enterprise Architektury, vytváříme studie proveditelnosti, SWOT, PESTLE a Porter analýzy.

Poradenství v oblasti procesního řízení

Zkostnatělé stávající procesy (AS-IS) zmapujeme a efektivně zakreslíme v potřebné míře detailu a odhalíme slabá místa. Navrhneme a předložíme variantní řešení budoucího stavu procesů (TO-BE) se zapojení vhodných prvků Enterprise Architektury. Odhalíme pro vás rizik aprocesů a proměníme nedostatky v příležitosti. Vypracujeme procesní model v BPMN nebo ArchiMate. Připravíme KPI a SLA procesních skupin, procesů, subprocesů a činností. Namapujeme aplikační portfolio na procesní model a udržujeme ho.

Řízení a minimalizace rizik

Používáme efektivní metody řízení rizik (statická a dynamická metoda). Identifikace a sběr rizik, evidujeme je pro následnou práci v registru rizik. Analýza a vyhodnocení rizik z pohledu pravděpodobnosti vzniku, dopadu a časové blízkosti. Průběžně nebo podle potřeby zákazníka monitorování rizik. Vytváříme plán zmírnění rizik.

Řízení změn (change management)

Změny jsou charakteristikou života organizací, umíme ji definovat a řídit jejich zavedení. Pomáháme se strategickými i provozními změnami. Společně s vámi plánujeme změny, jejich cíle a dopady. Podporujeme vás při implementaci změn a jejich vyhodnocení. Ke změnám přistupujeme jako k průběžnému a nekončícímu procesu. Transparentně a čestně komunikujeme dopady plánovaných a probíhající změn.

Poradenství v oblasti přípravy a realizace IT zakázek

Známe a podporujeme vás v procesech zadávacích řízení ICT zakázek různého finančního objemu, komplexity, dopadů na cílové skupiny (v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek nebo mimo něj). Zpracováváme komplexní zadávací dokumentaci ICT iniciativ a zakázek (technickou i administrativní část). Citlivě a s ohledem na úspěch navrhujeme kritéria pro oslovení uchazečů, kvalifikační kritéria oslovených uchazečů a hodnotící kritéria zakázek předložených oslovenými uchazeči. Posuzujeme společně s vámi předložené nabídky, podporujeme vás v rozhodovacím procesu výběru nejvýhodnějšího uchazeče.

Reference